Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fullspectrum.pl oraz zawiera informacje dotyczące plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Cosma S.A z siedzibą w Krakowie ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, adres e-mail: info@cosma.store, telefon kontaktowy: +48 22 164 78 91.
 3. Administrator danych  informuje, że używa na stronie Sklepu technologii cookies oraz geolokalizacji.

CELE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:

 1. założenia Konta w serwisie zgodnie z treścią Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas wykonania Umowy Sprzedaży, gdyby nie doszło do założenia konta w serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
 2. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
 3. rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
 4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego,
 5. realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku zawarciem umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem w tym archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 6. marketingowym oraz w celu geolokalizowania na potrzeby przedstawienia spersonalizowanej reklamy – w tym celu Klient zostanie poproszony o wyrażenie dodatkowej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA 

Dane Klienta Administrator danych może przekazywać następującym odbiorcom, tj.: 
 1. podmiotom wspierającym Administratora danych w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora danych, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Administratora danych.
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 
 3. podmiotom umożliwiającym Administratora danych dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 4. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH 

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Wycofanie następuję przez złożenie oświadczenia Administratorowi przez wysłanie listu w na adres siedziby Administratora danych lub za przez wysłanie oświadczenia e-mailem na adres info@cosma.store Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
 2. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie naruszeń Sklepu związanych z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Z procesu zakładania konta i zawierania Umowy sprzedaży może z skorzystać każda pełnoletnia osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych
 5. Sprzedawca nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych osób niepełnoletnich. Jeżeli informacje o dziecku zostały zebrane bez zgody osoby sprawującej nad nim władzę rodzicielską, prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji, co umożliwi nam usunięcie danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Klienta. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. 
 2. Pliki cookies mogą być używane tylko przez czas trwania Klienta wizyty w Sklepie lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. 
 3. Pliki cookies mogą służyć do:
  1. zapamiętywaniu haseł i loginów do Konta Klienta,
  2. zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu (automatyczne uzupełnianie formularzy),
  3. zapamiętywania informacji i opracowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze Sklepu,
  4. analizy czasu spędzanego w Sklepie,
  5. zapamiętywania wybranych przez Klienta ustawień i preferencji w Sklepie. 
 4. Klient może zarządzać (akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące) plikami cookie za pomocą różnych opcji w ustawieniach przeglądarki, które umożliwiają włączenie lub zablokowanie plików cookie w dowolnym momencie, zarówno całościowo lub dla określonych działań. Każda przeglądarka obsługuje pliki cookie w inny sposób szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w menu odpowiedniej przeglądarki. 
 5. W Sklepie wykorzystywane są mechanizmy podmiotów zewnętrznych, partnerów, reklamodawców, w szczególności są to funkcje społecznościowe Facebook i Google, co bezpośrednio wiąże się z zapisaniem w urządzeniu końcowym Klientów cookies tych podmiotów.
 6. W Sklepie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:
  1. Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone) – https://www.facebook.com/policy.php
  2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone) – https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=en&ref_topic=6151248
  3. Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone) – https://twitter.com/en/privacy
 7. Sklep korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html i https://policies.google.com/?hl=pl.
 8. Sklep wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google. Użytkownik może wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google lub wyłączyć reklamy Google oparte na zainteresowaniach. Więcej informacji na temat Google Ads znajduje się pod linkiem  https://safety.google/privacy/ads-and-data/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Sklep może dokonać zmiany w Polityce prywatności Sklepu. Zmiana ta może zostać wywołana rozwojem technologii internetowej, ewentualnej zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem Sklepu.